FANDOM


Panic de Trouble de Oh My God
Nichijou DVD BD 3 Special Edition Bonus CD (2011)
Track
03 - Panic de Trouble de Oh My God
Song by
Song Info
Duration 2:03
Composition Nomi Yuuji
Album Info
Album Nichijou BGM & Radio Bangumi 3
Navigation (Master List)
Previous song Shinonome Kenkyuujo no Tanoshii Kenka
Next song Kitsune to Taniku no Omakune na Bakashi Ai


Panic de Trouble de Oh My God is a musical composition from the Nichijou soundtrack. It was used in Episode 3 (Part 9), Episode 7 (Part 28), Episode 10 (Part 41), Episode 12 (Part 50), Episode 15 (Part 59), Episode 17 (Part 70), Episode 19 (Part 79), Episode 20 (Part 86), Episode 21 (Part 89), and Episode 22 (Part 93).